Laboratorium posiada certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 086.

Nadrzędnym celem jest spełnianie wymagań naszych Klientów na najwyższym poziomie. W związku z tym w laboratorium wdrożony został System Zarządzania funkcjonujący zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO /IEC 17025. Systemem tym objęto wszystkie obszary działania mające wpływ na jakość świadczonych przez nas usług, a zadeklarowane cele realizujemy min. poprzez:

  • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług badawczych,
  • systematyczne doskonalenie technik badawczych,
  • regularne uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości w celu potwierdzenia kompetencji Laboratorium,
  • nadzorowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego i zachowanie spójności pomiarowej,
  • systematyczne szkolenie personelu w celu podnoszenia i utrzymania kwalifikacji,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania. 

Dla osiągnięcia założeń Polityki Jakości zapewniamy, że cały personel jest odpowiednio wyszkolony i kompetentny, świadomy celów jakościowych i zaangażowany w ich realizację oraz zna dokumentację systemu zarządzania i przestrzega jej wymagań w codziennej pracy oraz stale analizujemy skuteczność działania naszego systemu zarządzania oraz podejmujemy działania doskonalące i zapobiegawcze.

Dowodem kompetencji Laboratorium i skuteczności naszego systemu zarządzania są wyniki auditów, przeglądów zarządzania, badań biegłości oraz uznanie i zaufanie ze strony zleceniodawców.

Uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne służy określeniu zdolności laboratorium do kompetentnego wykonywania badań. Cykliczność badań biegłości pozwala na stałe monitorowanie jakości pracy i definiowanie źródeł ewentualnych zagrożeń dla jakości uzyskiwanych wyników. Laboratorium uczestniczy regularnie w porównaniach międzylaboratoryjnych.