Nadrzędnym celem Laboratorium COBICO Sp. z o.o. jest spełnianie wymagań naszych Klientów na najwyższym poziomie. W związku z tym w laboratorium wdrożony został System Zarządzania funkcjonujący zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO /IEC 17025. Systemem tym objęto wszystkie obszary działania mające wpływ na jakość świadczonych przez nas usług, a zadeklarowane cele realizujemy min. poprzez:

  • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług badawczych,
  • systematyczne doskonalenie technik badawczych,
  • regularne uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości w celu potwierdzenia kompetencji Laboratorium,
  • nadzorowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego i zachowanie spójności pomiarowej,
  • systematyczne szkolenie personelu w celu podnoszenia i utrzymania kwalifikacji,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania. 

Dla osiągnięcia założeń Polityki Jakości zapewniamy, że:

  • cały personel jest odpowiednio wyszkolony i kompetentny, świadomy celów jakościowych i zaangażowany w ich realizację oraz zna dokumentację systemu zarządzania i przestrzega jej wymagań w codziennej pracy,
  • stale analizujemy skuteczność działania naszego systemu zarządzania oraz podejmujemy działania doskonalące i zapobiegawcze.

 Dowodem kompetencji Laboratorium COBICO i skuteczność naszego systemu zarządzania są wyniki auditów, przeglądów zarządzania, badań biegłości oraz uznanie i zaufanie ze strony zleceniodawców.
 
Laboratorium COBICO Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 086