Laboratorium COBICO Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 086.

Nadrzędnym celem Laboratorium COBICO Sp. z o.o. jest spełnianie wymagań naszych Klientów na najwyższym poziomie. W związku z tym w laboratorium wdrożony został System Zarządzania funkcjonujący zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO /IEC 17025. Systemem tym objęto wszystkie obszary działania mające wpływ na jakość świadczonych przez nas usług, a zadeklarowane cele realizujemy min. poprzez:

 • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług badawczych,
 • systematyczne doskonalenie technik badawczych,
 • regularne uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości w celu potwierdzenia kompetencji Laboratorium,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego i zachowanie spójności pomiarowej,
 • systematyczne szkolenie personelu w celu podnoszenia i utrzymania kwalifikacji,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania. 

Dla osiągnięcia założeń Polityki Jakości zapewniamy, że cały personel jest odpowiednio wyszkolony i kompetentny, świadomy celów jakościowych i zaangażowany w ich realizację oraz zna dokumentację systemu zarządzania i przestrzega jej wymagań w codziennej pracy oraz stale analizujemy skuteczność działania naszego systemu zarządzania oraz podejmujemy działania doskonalące i zapobiegawcze.

Dowodem kompetencji Laboratorium COBICO i skuteczność naszego systemu zarządzania są wyniki auditów, przeglądów zarządzania, badań biegłości oraz uznanie i zaufanie ze strony zleceniodawców.

Uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne służy określeniu zdolności laboratorium do kompetentnego wykonywania badań. Cykliczność badań biegłości pozwala na stałe monitorowanie jakości pracy i definiowanie źródeł ewentualnych zagrożeń dla jakości uzyskiwanych wyników. Laboratorium COBICO uczestniczy między innymi w następujących porównaniach międzylaboratoryjnych z zakresu:

 • oznaczania migracji globalnej - organizowanych przez Państwowy Zakład Higieny, FAPAS i ofiTechnologie&Innovation GmbH,
 • oznaczania migracji specyficznej - organizowanych przez FAPAS i LGC Standards,
 • oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych
 • -organizowanych przez ofiTechnologie&Innovation GmbH i Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem,
 • oznaczania pH - organizowanych przez Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • i Stowarzyszenie RefMat,
 • mikrobiologii wody - organizowanych przez Gdańską Fundację Wody,
 • badań przyczepności powłok lakierowych metodą siatki nacięć
 • i odporności chemicznej powłok lakierowych - organizowanych przez Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem,
 • pomiarów parametrów fizycznych i wytrzymałościowych puszek na napoje i zamknięć koronowych - organizowanych przez COBICO Sp. z o.o.,
 • oznaczania twardości blachy w skali Rockwella - organizowanych przez Newage Testing Instruments, Inc.