Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:
Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstwa Cobico Sp. z o.o. w celu wprowadzenia nowej usługi doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych oraz realizacji dodatkowych form wykorzystania infrastruktury B+R.

Cele projektu:
Wzrost konkurencyjności COBICO poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie poprzez doposażenie laboratorium o nowe środki trwałe zgodnie z przedmiotowym projektem oraz opracowanie i wdrożenie do własnej działalności nowej usługi (doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych w celu wytypowania materiału, który zapewni produktowi najdłuższy z możliwych okresów trwałości).

Planowane efekty:

  • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej usługi (produktu),
  • Doposażenie laboratorium o nowe środki trwałe,
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • Realizacja projektów B+R przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej,
  • Wykorzystania infrastruktury B+R przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 938 730,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 650 513,50 PLN.

.

.