Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego utworzyła system promujący produkty wysokiej jakości. Na podstawie decyzji z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności. Biuro Certyfikacji COBICO świadczy usługę certyfikacji w tym zakresie.

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
 
Jakość produktu. Do systemu przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym przez polską Izbę produktu Regionalnego i Lokalnego w Urzędzie Patentowym za numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

Certyfikacja. Producenci chcący oznaczać swoje wyroby znakiem "Jakość Tradycja" są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności i potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie z wnioskiem zawierającym specyfikację, zatwierdzonym przez Kapitułę Izby. Kiwa COBICO wydaje certyfikaty na trzy lata.

Otwartość Systemu. Do systemu organizowanego przez PIPRiL we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Właściciel znaku nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie i posiadają certyfikat zgodności ze specyfikacją. Specyfikacje są dostępne w siedzibie Izby. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne.

Przejrzystość i identyfikowalność produktu. Regulamin używania znaku określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability).
Wysokość opłat reguluje cennik (do pobrania poniżej).
Szczegółowy tryb postępowania w prowadzonym procesie certyfikacji zamieszczony jest w programie certyfikacji (do pobrania poniżej).