Producent lub grupa producentów rozpoczynający działalność (lub aktualizujący dane tam zawarte) w rolnictwie ekologicznym, powinni przesłać do Kiwa COBICO wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym wraz z Umową o świadczeniu usług certyfikacyjnych w programie produkcji ekologicznej oraz Wniosek o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolnego wraz z wymaganymi załącznikami. Na podstawie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów następuje rejestracja w systemie rolnictwa ekologicznego. Złożenie w/w dokumentów oznacza, że od tego momentu objęci są Państwo systemem kontroli na podstawie aktualnych przepisów prawa.oraz że udostępniają Państwo swoje gospodarstwo do kontroli. Obowiązkiem rolnika jest poddawanie gospodarstwa corocznej kontroli przez BC COBICO oraz gospodarowanie zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz Dobrą Praktyką Rolną.Okres przestawiania trwa przynajmniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich tj. sadów oraz plantacji jagodowych 3 lata. Gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku - w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa - kontroli przeprowadzonej pod kątem przestrzegania zasad rolnictwa ekologicznego. Kontrolą objęte są gospodarstwa w okresie przestawiania jak i gospodarstwa posiadające już certyfikat (certyfikat wydawany jest na 1 rok i należy go corocznie odnawiać). Z ogólnej liczby gospodarstw będących pod kontrolą w danym roku około 5% zostaje skontrolowanych na zasadzie dodatkowych, doraźnych i nieodpłatnych kontroli  bez uprzedniego powiadomienia posiadacza gospodarstwa rolnego.

Rolnictwo ekologiczne – (organiczne, biologiczne) - to system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą, a cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi.
 
Uprawa roślin to właściwy płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość materii organicznej w glebie (np. rośliny motylkowe), przykrycie powierzchni gleby roślinnością przez jak najdłuższy okres w roku poprzez stosowanie m.in. wsiewek, międzyplonów i poplonów, nawożenie organiczne nawozami wytworzonymi w gospodarstwie (kompost, obornik, nawozy zielone) pozwalające utrzymać żyzność gleby, nawożenie mineralne ograniczone do mączek skalnych, odchwaszczanie mechaniczne i bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin, wykorzystanie agrotechnicznych metod walki z chorobami, szkodnikami poprzez stosowanie odpowiedniego następstwa i sąsiedztwa roślin, stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych, stosowanie ekologicznego materiału siewnego i nasadzeniowego.

Chów zwierząt to utrzymywanie odpowiedniej powierzchni pomieszczeń gospodarskich i zapewnienie dostępu do wybiegów i chowu pastwiskowego. Nie należy przekraczać maksymalnej obsady 1,5 DJP/ha (170kg azotu/ha) i stosować żywienie oparte na wykorzystaniu pasz wytworzonych metodami ekologicznymi. Zabronione jest profilaktyczne stosowanie alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych i antybiotyków. W szczególnych przypadkach za zgodą jednostki certyfikującej dopuszczalne jest leczenie zwierząt przy zastosowaniu powyższych środków na odpowiedzialność lekarza weterynarii.
 
Wolno stosować:

 
W przypadku braku w Wykazie PIORiN dostępnego ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego, którym zainteresowany jest rolnik prowadzący produkcję ekologiczną, może on wystąpić z WNIOSKIEM do WIORiN (właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania wnioskodawcy) o pozwolenie na zastosowanie materiału (konwencjonalnego) niewyprodukowanego metodami ekologicznymi.

Nie wolno stosować syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, zapraw nasiennych, sztucznych koncentratów, organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), pasz przemysłowych, promieni jonizujących.

Zyski wynikające z założenia gospodarstwa ekologicznego:

  • Uzyskanie znaku towarowego “produkt rolnictwa ekologicznego”.
  • Prawo do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego po wyższych cenach ze względu na ich jakość.
  • Dodatkowe dopłaty do użytków rolnych.