Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:
Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstwa Cobico Sp. z o.o. w celu wprowadzenia nowej usługi doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych oraz realizacji dodatkowych form wykorzystania infrastruktury B+R. (2020)

Cele projektu:
Wzrost konkurencyjności COBICO poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie poprzez doposażenie laboratorium o nowe środki trwałe zgodnie z przedmiotowym projektem oraz opracowanie i wdrożenie do własnej działalności nowej usługi (doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych w celu wytypowania materiału, który zapewni produktowi najdłuższy z możliwych okresów trwałości).

Planowane efekty:

  • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej usługi (produktu),
  • Doposażenie laboratorium o nowe środki trwałe,
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • Realizacja projektów B+R przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej,
  • Wykorzystania infrastruktury B+R przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 938 730,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 650 513,50 PLN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na wyniki B+R firmy COBICO Sp z o.o. (2017)

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych produktów oraz zgłoszenia patentowe na nowy środek spożywczy w EPO i krajowym UP. Wdrożenie na rynek krajowy nowego innowacyjnego środka spożywczego (napoju) specjalnego przeznaczenia żywieniowego (żywność funkcjonalna), opartego o nową recepturę wraz z optymalnym opakowaniem.

Planowane efekty: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na nowy produkt na podstawie wyników badań B+R realizowanych w ramach poddziałania Bon na innowacje.

Wartość projektu:  28 905,00 zł; wkład funduszy europejskich:  19 800,00 zł.

Beneficjent: COBICO Sp. z o.o.

www.mapadotacji.gov.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem. (2016)

Cel projektu: Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów, nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Planowane efekty: Opracowanie poprzez badania przemysłowe, eksperymentalne i rozwojowe nowego produktu tj.: receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem.

Wartość projektu:  123 000,00 zł; wkład funduszy europejskich:  90 000,00 zł.

Beneficjent: COBICO Sp. z o.o.

www.mapadotacji.gov.pl