Integrowana produkcja roślin oznacza produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.
 

Korzyści. Od roku 2004 na mocy artykułu 5. Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin istnieje możliwość dobrowolnego uczestniczenia w systemie IP, którego nadzór znajduje się w kompetencjach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 czerwca 2007 roku uznano Integrowaną Produkcję za krajowy system jakości żywności i umożliwiono producentom korzystanie ze środków wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.
 
Wypełnienie przez rolników obligatoryjnego wymogu stosowania w uprawie zasad integrowanej ochrony roślin jest możliwe przez wdrożenie dobrowolnego systemu jakości żywności - Integrowanej Produkcji (IP). Zgodność systemu IP z wymaganiami prawnymi i zasadami IOR oraz coroczna kontrola każdego gospodarstwa uczestniczącego w certyfikacji IP w zakresie sposobu prowadzenia produkcji i dokumentacji sprawiają, że Integrowana Produkcja jest systemem zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe oraz pełną identyfikowalność płodów rolnych.
 
Certyfikacja. Zamiar stosowania zasad integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie do Biura Certyfikacji, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.
 
Wymagania IP opisane są w metodykach dla danej uprawy. Każda metodyka zawiera wymogi i praktyczne wskazówki z zakresu: planowania i zakładania uprawy, racjonalnego nawożenia, doboru odmian, nawadniania, pielęgnacji i ochrony plantacji przed chorobami, szkodnikami, przechowywania oraz zasad stosowania środków ochrony roślin.
 

Dokumentowanie działań. Poza stosowaniem się do wymagań i wytycznych metodyki producent zobowiązany jest dokumentować w sposób szczegółowy proces produkcyjny w Notatniku Integrowanej Produkcji (dostępnym do pobrania również poniżej), który podlega sprawdzeniu, u wszystkich producentów stosujących zasady Integrowanej Produkcji pod kątem zgodności prowadzenia uprawy ze szczegółowymi metodykami.
 
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na wniosek producenta roślin, jeżeli spełnia on następujące wymagania:
 
- ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia,
- prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej piorin.gov.pl administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin,
- dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin,
- przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach,
- w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich,
- przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.
 
Producent, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.
 
Wszyscy zainteresowani certyfikacją na Integrowanej Produkcji Rolnej winni zapoznać się z programem certyfikacji (do pobrania poniżej), w którym opisano szczegółowo jak przebiega procedura certyfikacji, w tym kontroli.