Certyfikujemy produkty zarejestrowane jako:
Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

WYKAZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH


Zdając sobie sprawę z ogromnego bogactwa kulturowego Polski, które przejawia się m.in. w postaci licznych produktów spożywczych jakie wytwarzamy, BC COBICO podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu akredytacji i certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Od 03 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych scalające dotychczasowe regulacje dotyczące unijnych systemów jakości żywności w jednolite ramy prawne.

Ocena zgodności - Aby otrzymać prawo do oznaczania zarejestrowanego produktu odpowiednim znakiem zgodności producent musi zgłosić są do BC COBICO i poddać się kontroli która ma za zadanie potwierdzić, że produkty u niego wytwarzane są zgodne z wcześniej sporządzoną i zarejestrowaną przez grupę producencką specyfikacją. Prowadzona przez BC COBICO kontrola procesu wytwarzania, przetwarzania, i przygotowania zarejestrowanych wyrobów gwarantuje, że określenia Chronione Oznaczenie Geograficzne (CHOG) oraz Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) oraz ich symbole pojawiają się tylko na produktach, które spełniają wymagania zawarte w specyfikacji.

Koszty kontroli i certyfikacji - Każdy producent, który otrzyma certyfikat może ubiegać sie o zwrot poniesionych kosztów z ARiMR w ramach "uczestnictwa w systemach jakości żywności".

Korzyści płynące z rejestracji i certyfikacji - Dla Polski jako członka Unii Europejskiej problem prawnej ochrony produktów jest szczególnie ważny ze względu na sprzedaż na unijnym rynku polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Bez zastrzeżenia ich nazw można utracić do nich prawo. Produkty, które przejdą proces certyfikacji i uzyskają certyfikat zgodności wydany przez BC COBICO, mogą być sprzedawane na terenie całej Unii Europejskiej i będą posiadać unijną ochronę prawną oraz dodatkowo potwierdzoną jakość.

Rejestracja oznaczenia chroni producentów z danego regionu przed użyciem danej nazwy przez producentów z innych terenów kraju, którzy zechcą sprzedawać towar o tej samej lub podobnej nazwie. Prawo krajowe i unijne zabrania posługiwania się chronioną nazwą (zarejestrowaną jako CHNP lub CHOP) nawet przy użyciu wyrażeń "w stylu", "typu", "metodą", "imitacja". Zabronione są także wszelkie praktyki, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia, nazwy, czy wyjątkowych cech produktu.

W przypadku GTS producenci sami decydują, czy chcą chronić nazwę. Jeżeli nazwa nie zostanie zastrzeżona inni producenci mogą jej używać nawet wówczas, gdy nie produkują zgodnie ze specyfikacją a jedynie nie mogą posługiwać się symbolem GTS. Tylko produkty, których nazwy zostały zarejestrowane mają prawo używania symbolu CHNP, CHOG lub GTS i mogą być opatrzone tymi znakami graficznymi. Znaki te nie tylko chronią producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale zwiększają także wiarygodność produktów w oczach konsumentów. System ochrony zarejestrowanych nazw jest bardzo szeroki i dotyczy także monitorowania jakości i procesu produkcji danych wyrobów.

Dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych jest to szansa zapewnienia sobie dodatkowego dochodu. Dla ich rodzinnych miejscowości jest to możliwość promocji w kraju oraz w Unii, gdzie z coraz większą nieufnością podchodzi się do produkowanej na masową skalę żywności. Tacy producenci, wytwarzające zdrową i smaczną żywność, są w stanie znaleźć odbiorców wśród coraz bardziej świadomych i zdrowo odżywiających się mieszkańców Unii Europejskiej.

Produkty tradycyjne i regionalne uzyskują wysokie ceny i przynoszą producentom wyższe dochody. Ich wytwarzanie i sprzedaż aktywizują gospodarczo region, podnoszą jego atrakcyjność, wzmacniają lokalną tożsamość, kształtują wizerunek regionu i przyczyniają się do poprawy jego konkurencyjności.
 
Szczegółowy tryb postępowania w prowadzonym procesie certyfikacji zamieszczony jest w Programie certyfikacji, a wysokość opłat reguluje CENNIK BC (do pobrania poniżej).