Certyfikujemy produkty zarejestrowane jako:
Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Zdając sobie sprawę z ogromnego bogactwa kulturowego Polski, które przejawia się m.in. w postaci licznych produktów spożywczych jakie wytwarzamy, BC COBICO podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu akredytacji i certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Od 03 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych scalające dotychczasowe regulacje dotyczące unijnych systemów jakości żywności w jednolite ramy prawne.

Ocena zgodności - Aby otrzymać prawo do oznaczania zarejestrowanego produktu odpowiednim znakiem zgodności producent musi zgłosić są do BC COBICO i poddać się kontroli która ma za zadanie potwierdzić, że produkty u niego wytwarzane są zgodne z wcześniej sporządzoną i zarejestrowaną przez grupę producencką specyfikacją. Prowadzona przez BC COBICO kontrola procesu wytwarzania, przetwarzania, i przygotowania zarejestrowanych wyrobów gwarantuje, że określenia Chronione Oznaczenie Geograficzne (CHOP) oraz Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ( GTS) oraz ich symbole pojawiają się tylko na produktach, które spełniają wymagania zawarte w specyfikacji.

Wykaz produktów regionalnych i tradycyjnych z Polski.

Koszty kontroli i certyfikacji - Każdy producent, który otrzyma certyfikat może ubiegać sie o zwrot poniesionych kosztów z ARiMR w ramach "uczestnictwa w systemach jakości żywności".

Korzyści płynące z rejestracji i certyfikacji - Dla Polski jako członka Unii Europejskiej problem prawnej ochrony produktów jest szczególnie ważny ze względu na sprzedaż na unijnym rynku polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Bez zastrzeżenia ich nazw można utracić do nich prawo. Produkty, które przejdą proces certyfikacji i uzyskają certyfikat zgodności wydany przez BC COBICO, mogą być sprzedawane na terenie całej Unii Europejskiej i będą posiadać unijną ochronę prawną oraz dodatkowo potwierdzoną jakość.

Rejestracja oznaczenia chroni producentów z danego regionu przed użyciem danej nazwy przez producentów z innych terenów kraju, którzy zechcą sprzedawać towar o tej samej lub podobnej nazwie. Prawo krajowe i unijne zabrania posługiwania się chronioną nazwą (zarejestrowaną jako CHNP lub CHOP) nawet przy użyciu wyrażeń "w stylu", "typu", "metodą", "imitacja". Zabronione są także wszelkie praktyki, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia, nazwy, czy wyjątkowych cech produktu.

W przypadku GTS producenci sami decydują, czy chcą chronić nazwę. Jeżeli nazwa nie zostanie zastrzeżona inni producenci mogą jej używać nawet wówczas, gdy nie produkują zgodnie ze specyfikacją a jedynie nie mogą posługiwać się symbolem GTS. Tylko produkty, których nazwy zostały zarejestrowane mają prawo używania symbolu CHNP, CHOG lub GTS i mogą być opatrzone tymi znakami graficznymi. Znaki te nie tylko chronią producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale zwiększają także wiarygodność produktów w oczach konsumentów. System ochrony zarejestrowanych nazw jest bardzo szeroki i dotyczy także monitorowania jakości i procesu produkcji danych wyrobów.

Dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych jest to szansa zapewnienia sobie dodatkowego dochodu. Dla ich rodzinnych miejscowości jest to możliwość promocji w kraju oraz w Unii, gdzie z coraz większą nieufnością podchodzi się do produkowanej na masową skalę żywności. Tacy producenci, wytwarzające zdrową i smaczną żywność, są w stanie znaleźć odbiorców wśród coraz bardziej świadomych i zdrowo odżywiających się mieszkańców Unii Europejskiej.

Produkty tradycyjne i regionalne uzyskują wysokie ceny i przynoszą producentom wyższe dochody. Ich wytwarzanie i sprzedaż aktywizują gospodarczo region, podnoszą jego atrakcyjność, wzmacniają lokalną tożsamość, kształtują wizerunek regionu i przyczyniają się do poprawy jego konkurencyjności.
 
Szczegółowy tryb postępowania w prowadzonym procesie certyfikacji zamieszczony jest w Programie certyfikacji, a wysokość opłat reguluje CENNIK BC (do pobrania poniżej).