Wojewódzki inspektor JHARS właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez producenta ekologicznego, w drodze decyzji wydaje pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008, na wniosek o ich zastosowanie.
Obwiązujące obecnie rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i wydane na jego podstawie rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008, będą stosowane do końca 2021 r.
Od dnia 1.01.2022 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 . w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.
Z informacji uzyskanych od organu nadzoru wynika, że od dnia 1.01.2022 r. wydawanie decyzji w zakresie odstępstw nie będzie możliwe na podstawie obecnej ustawy o rolnictwie ekologicznym. Do czasu wejścia w życie nowej, projektowanej obecnie ustawy o rolnictwie ekologicznym, wydawanie tych decyzji przez WIJHARS nie będzie możliwie.

Dodatkowo informujemy, że nie będzie już możliwości uzyskania zgody na zakup nieekologicznych kurcząt 18 tygodniowych.