Informujemy, że kolejny VIII nabór wniosków w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1"Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” 

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
 • Integrowana Produkcja Roślin (IP)

odbędzie się w terminie 

od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Wnioski będą przyjmowane w oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Program kierowany jest do producentów rolnych, którzy w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, bądź w pierwszym lub drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przystąpili do co najmniej jednego systemu jakości żywności.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych na okres 5, 4 bądź 3 lat, w zależności  od daty przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.
 

Poniżej link do aktualnego naboru KOWR:

www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci