BC COBICO informuje, że ARR ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. Refundacji podlegać będą poniesione przez wnioskodawcę koszty w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
Płatność przyznawana jest na okres 3 lat rolnikowi aktywnemu zawodowo, wytwarzającemu produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, który nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz który nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana.
 
Prezes Agencji Rynku Rolnego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie pomocy (od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.).
Wniosek o przyznanie pomocy i płatność składa się do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Szczegóły zamieszczone zostały na stronie ARR.