Kiwa COBICO Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 086.

W Laboratorium badane są opakowania i materiały opakowaniowe metalowe,
szklane oraz z tworzyw sztucznych, tj:

  • puszki konserwowe
  • puszki na napoje
  • wieczka łatwootwieralne
  • platynki
  • pojemniki aerozolowe
  • blachy do opakowań i zamknięć metalowych
  • opakowania z tworzyw sztucznych
  • opakowania szklane
  • itp.


Obecnie około 98% wszystkich rodzajów produktów oferowanych na rynku wymaga opakowania. W przypadku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a więc również opakowań i materiałów opakowaniowych obowiązuje zasada odpowiedzialności producenta za przestrzeganie istniejących przepisów w tym zakresie. Oznacza to, że producenci opakowań, a także producenci żywności, muszą dysponować wynikami badań niezbędnymi do wykazania zgodności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wymagania takie determinują między innymi Rozporządzenia UE, Rozporządzenia krajowe, Dyrektywy oraz normy międzynarodowe i standardy.

Wykonujemy badania na zgodność z powyższymi wymaganiami/specyfikacjami w zakresie:

Ponadto, w ramach prowadzonych prac Laboratorium dokonuje doboru materiałów do określonych grup opakowań, doboru opakowań do określonych przetworów spożywczych w celu zachowania ich własności w całym okresie przechowywania, wdrażania nowych opakowań i technologii ich produkcji, prowadzenia nadzoru nad procesem produkcji. A ponadto, badania metalograficzne w zakresie oceny kształtu i wymiarów nacięć stalowych i aluminiowych wieczek łatwootwieralnych, jak również pomiary grubości lakieru.