Obecnie około 98% wszystkich rodzajów produktów spożywczych oferowanych na rynku wymaga opakowania. W przypadku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a więc również opakowań i materiałów opakowaniowych obowiązuje zasada odpowiedzialności producenta za przestrzeganie istniejących przepisów w tym zakresie. Oznacza to, że producenci opakowań, a także producenci żywności, muszą dysponować wynikami badań niezbędnymi do wykazania zgodności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wymagania takie determinują między innymi Rozporządzenia UE, Rozporządzenia krajowe, Dyrektywy oraz normy międzynarodowe i standardy.

W Laboratorium badamy opakowania i materiały opakowaniowe metalowe, szklane oraz z tworzyw sztucznych, tj:

 • puszki konserwowe
 • puszki na napoje
 • wieczka łatwootwieralne
 • platynki
 • pojemniki aerozolowe
 • blachy do opakowań i zamknięć metalowych
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania szklane
 • itp.

Ponadto, w ramach prowadzonych prac Laboratorium dokonuje doboru materiałów do określonych grup opakowań, doboru opakowań do określonych przetworów spożywczych w celu zachowania ich własności w całym okresie przechowywania, wdrażania nowych opakowań i technologii ich produkcji, prowadzenia nadzoru nad procesem produkcji. A ponadto, badania metalograficzne w zakresie oceny kształtu i wymiarów nacięć stalowych i aluminiowych wieczek łatwootwieralnych, jak również pomiary grubości lakieru.

Wykonujemy badania na zgodność z powyższymi wymaganiami/specyfikacjami w zakresie:

Laboratorium Kiwa COBICO Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 086.

Nadrzędnym celem jest spełnianie wymagań naszych Klientów na najwyższym poziomie. W związku z tym w laboratorium wdrożony został System Zarządzania funkcjonujący zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO /IEC 17025. Systemem tym objęto wszystkie obszary działania mające wpływ na jakość świadczonych przez nas usług, a zadeklarowane cele realizujemy min. poprzez:

 • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług badawczych,
 • systematyczne doskonalenie technik badawczych,
 • regularne uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości w celu potwierdzenia kompetencji Laboratorium,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego i zachowanie spójności pomiarowej,
 • systematyczne szkolenie personelu w celu podnoszenia i utrzymania kwalifikacji,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania. 

Dla osiągnięcia założeń Polityki Jakości zapewniamy, że cały personel jest odpowiednio wyszkolony i kompetentny, świadomy celów jakościowych i zaangażowany w ich realizację oraz zna dokumentację systemu zarządzania i przestrzega jej wymagań w codziennej pracy oraz stale analizujemy skuteczność działania naszego systemu zarządzania oraz podejmujemy działania doskonalące i zapobiegawcze.

Dowodem kompetencji Laboratorium i skuteczności naszego systemu zarządzania są wyniki auditów, przeglądów zarządzania, badań biegłości oraz uznanie i zaufanie ze strony zleceniodawców.

Uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne służy określeniu zdolności laboratorium do kompetentnego wykonywania badań. Cykliczność badań biegłości pozwala na stałe monitorowanie jakości pracy i definiowanie źródeł ewentualnych zagrożeń dla jakości uzyskiwanych wyników. Laboratorium uczestniczy regularnie w porównaniach międzylaboratoryjnych.