Podstawowym wymaganiem stawianym opakowaniom i materiałom opakowaniowym przeznaczonym do kontaktu z żywnością jest ich bezpieczeństwo dla konsumenta.

Zgodnie z Art.3 Rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

"Materiały i wyroby(...)produkowane są zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby:
a) stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka; lub
b) powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności; lub
c) powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych."

Badanie migracji globalnej - polega na określeniu łącznej masy wszystkich substancji nielotnych uwolnionych z opakowania, w określonych warunkach badania, do płynu modelowego imitującego daną żywność. W badaniu migracji globalnej z materiałów powlekających stosowanych na podłoża nieodporne na działanie kwasu (lakiery na podłożach metalowych, platynki) w celu usunięcia przeszkadzających produktów korozji powstałych w badaniu z 3% kwasem octowym stosujemy dodatkowo ekstrakcję chloroformem.

Badanie migracji specyficznej - polega na określeniu ilości danej substancji, która uwolniła się z materiału lub wyrobu, w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność.

Ocena sensoryczna - polega na ocenie jakości za pomocą zmysłów (przekazywanie obcego smaku i zapachu).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 3 Rozp.1935/2004) materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością nie mogą być źródłem substancji niebezpiecznych i zanieczyszczeń przekazywanych do produktu spożywczego, a co za tym idzie nie powinny powodować zmian wyglądu, smaku czy zapachu opakowanej żywności w trakcie jej przechowywania.
Wysoka jakość sensoryczna żywności ma ogromny wpływ na stopień akceptowalności produktu przez klienta. Badania metodami sensorycznymi pozwalają szybko ocenić jakość opakowania/żywności używając jednego lub kilku zmysłów. Opinię podczas takich badań wyrażają osoby ze sprawdzoną i potwierdzoną wrażliwością sensoryczną.

W Laboratorium metodami sensorycznymi oceniamy potencjalną możliwość przenoszenia obcych smaków i zapachów z opakowania do żywności badamy pozostałość rozpuszczalników w powłoce lakierowej puszek metodą wykrywania zapachu.

Wyniki takich badań wykorzystywane są w kontroli jakości, podczas testowania nowych produktów,
jak i modernizacji już funkcjonujących (ustalania jakie elementy czy procesy mają wpływ
na produkt). Ponadto są pomocne podczas kwalifikacji dostawców, dzięki możliwości różnicowania produktów na podstawie ich jakości sensorycznej.